#slovenčina

SLOVENČINA: Kontaminácia zvádza na kríženie slovesných väzieb

Pri zeugme sa uviedli obe slovesá, ale zanedbala sa väzba jedného z nich. Pri kontaminácii sa objavuje len jedno sloveso, ktoré preberá nesprávnu väzbu od iného, obsahovo príbuzného.

SLOVENČINA: Zeugma nás pokúša zanedbať dvojitú väzbu

Jednoduchá definícia zeugmy znie, že je to chybná výpustka (elipsa).

SLOVENČINA: Píše sa čiarka pred príčastie, ovplyvňujúce význam vety?

V týchto problematických situáciách príčastia zväčša signalizujú tzv. polovetný prívlastok, čiže slovné spojenie rozvíjajúce nejaké podstatné meno.

Ak napomáhame čistú slovenčinu, zásadne nenapomáhajme kríženiu väzieb

Sloveso napomôcť (v nedokonavom tvare napomáhať) je synonymom slovesa podporiť a rovnako ako ono sa viaže zásadne s predmetom v akuzatíve.

SLOVENČINA: Pre a proti alebo za a proti?

V slovenskom jazyku sa často stretávame so slovným spojením pre a proti, čo je dôsledkom vplyvu českého jazyka.

SLOVENČINA: Záleží na niečom či od niečoho?

Sloveso záležať je vždy spájané s predložkou NA niečom, nie s predložkou OD.

SLOVENČINA: Treba rozlišovať slovesá myslím a myslím si

Sloveso myslieť nadobúda rôzne významové odtienky, ale ak niekto nemá problém s myslením, nemá problém ani s myslením.

SLOVENČINA: Prehrať vďaka súperovmu gólu je logický nezmysel

Predložka vďaka sa spája s vďačnosťou za dobrý vývoj situácie. Jej synonymom je aj predložka zásluhou.

SLOVENČINA: Nie je vhodné zatvárať školy kvôli chrípke

Minulý týždeň boli kvôli chrípke zatvorené štyri základné a stredné školy v okrese. Predložka kvôli tu naznačuje, že školy sa zatvorili, aby sa vyšlo v ústrety chrípke, na podporu chrípky.

SLOVENČINA: Nie je správne prosiť Boha za úrodu ani za dážď

Ak sa sloveso prosiť používa vo význame žiadať, spája sa s predložkou o.